1

کدام گزینه فشارخون را بالا میبرد؟

 • A

  رازیانه

 • B

  بادرنجبویه

 • C

  بوقناق

 • D

  انیسون