1

کدام‌ مورد قند خون را پایین می آورد؟

 • A

  باباآدم

 • B

  بوقناق

 • C

  ریشه کاسنی

 • D

  همه موارد