1

کدام‌ مورد کلسترل را درمان می کند؟

 • A

  کاسنی

 • B

  زوفا

 • C

  افسنتین

 • D

  آویشن