1

آنتی بیوتیک دستگاه تحتانی در کدام گیاه است؟

 • A

  ختمی

 • B

  آویشن

 • C

  نعنا فلفی

 • D

  زوفا