1

کدام گیاه در ترک اعتیاد مؤثر است؟

 • A

  زیره سبز

 • B

  زنیان

 • C

  اسفرزه

 • D

  ترنجبین