1

کدام‌ گزینه بلغم را از دیواره ها می کند؟

 • A

  زنجبیل

 • B

  زیره سبز

 • C

  بهمن سرخ

 • D

  انیسون