1

گزینه در درمان زردی مؤثر است؟​

 • A

  پنیرک

 • B

  ختمی

 • C

  ترنجبین

 • D

  رازیانه