1

بادرنجبویه با کدام گزینه تداخل دارد؟

 • A

  کدئین

 • B

  کلر دیاز پوکساید

 • C

  متاکاربامول

 • D

  ایندرال