1

کدام گزینه سرب را از بدن اخراج می کند؟

 • A

  گشنیز

 • B

  بابونه

 • C

  بوقناق

 • D

  رزماری