1

کدام گزینه درمان اسپاسم گوارشی می باشد؟

 • A

  زوفا

 • B

  ختمی

 • C

  اسپرزه

 • D

  زنیان