1

مواد مؤثره مرزنجوش کدام است؟

 • A

  فلانوئید

 • B

  کارپن

 • C

  کاروتن

 • D

  ساپونین