1

کدام گزینه از اجزاء جعفری می باشد؟

 • A

  إاوجنول

 • B

  بتانول

 • C

  ترپن

 • D

  گوگرد