1

نام دیگر افسنتین چیست؟​

 • A

  کاکانیکا

 • B

  آرتمیسیا

 • C

  کارکاتا

 • D

  آمیتیس