1

کدام گزینه از ترکیبات بادرنجبویه است؟÷

 • A

  لوتئولین_فلاونوئید_کاژپوتول

 • B

  سسکی پرین_سینئول_هیدرات کربن

 • C

  سیترونال_ژرانیال_نیاسین

 • D

  اپی ژنین_ایزوکامفرید_بیتر