1

کدام گزینه از ترکیبات پاخری می باشد؟

 • A

  گلیکوزید تلخ_تاراکسانتین_ساپونین

 • B

  آلکالوئید_ترپینال_ژرانیون

 • C

  نوعی فیتوسترین_تانن_تاراکسانتین

 • D

  آلکالوئید_گلیکوزید_کامازولن