1

کدام گزینه از ترکیبات شیمیایی افسنطین می باشد؟

 • A

  اسانس روغنی_کریزانتنیل استات_بیتر

 • B

  آنتوسیانین_اسیدبوتیریک_آلتئیدین

 • C

  سیانیدین_اسانس روغنی_فلاونوئید

 • D

  تویون_آبسنطین_استات کریزانتنیل