1

کدام گزینه از مواد مؤثره مریم گلی می باشد؟

 • A

  فلاونوئید_سینئول_ژرنئول

 • B

  توجون_کافور_ساپونین

 • C

  بیتر_تانن_موسیلاژ

 • D

  اسید رزمارینیک_بیتر_پنتین