1

بومادران از کدام خانواده است و طبیعتش چیست؟

 • A

  نعناعیان_گرم و تر

 • B

  کاسنیان_گرم و خشک

 • C

  مینائیان_گرم و خشک

 • D

  مینائیان_سرد و خشک