1

مواد موثره خارمریم کدام است؟

 • A

  سیلی مارین_اسیدچرب_بیتر

 • B

  تاکسینفولین_سیلیبین_سیلیکریستین

 • C

  سیلیدیانین_اسیدچرب_پنین

 • D

  هیدرات کربن_سیلی مارین_اسید چرب