1

کدام یک از موارد زیر یک اصل در صابون سازی است؟​

 • A

  ختمی

 • B

  ساپونین

 • C

  بیتر

 • D

  تانن