1

کدام مواد مؤثره دلیل زایش جنگل ها و طبیعت است؟​

 • A

  فلانوئید

 • B

  گلوکنین

 • C

  آلکالوئیدها

 • D

  موسیلاژ