1

کدام‌ مواد مؤثره کف کننده می باشد؟​

 • A

  موسیلاژ

 • B

  ساپونین

 • C

  گلیکوزید

 • D

  بیتر